... mert tudjátok, a fű zöld...
...JÓVAL
.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz, adatok megadásához kötheti. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

Adatvédelmi rendelkezések

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor bocsájt rendelkezésre. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama. stb. ) A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató.

A Szolgáltató a nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására. Továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete, a GDPR, azaz General Data Protection Regulation, ugyanúgy, mint ahogyan az érvényben lévő magyar jogszabály, az információs és önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény. Ez a két jogszabályt 2018. május 25-től lép életbe, együttesen alkalmazandó. A szabályozás lényege a személyes adatok körültekintő, minden körülményt számba vevő védelme.

Az EU új Általános Adatvédelmi Rendeletét (a továbbiakban: a GDPR) azért hozták létre, hogy Ön jobban kontrolálhassa, hogy a vállalkozások hogyan gyűjtik és használják az Ön személyes adatait. Ez egy uniós rendelet, ezért az EU-n belül működő valamennyi szervezetre vonatkozik, továbbá azokra a világszerte működő vállalkozásokra is, akik az uniós állampolgárok személyes adatait kezelik. Ennek a változásnak kiemelt része és eredménye az átláthatóság, mivel Önnek tudnia kell, hogy egy Önre vonatkozó személyes információt hogyan használnak; olyan esetekben például, mint amikor Ön használni kívánja szolgáltatásainkat, mint a regisztrált partner, az online vásárlás vagy az elektronikus marketing kommunikáció (vagyis hírlevelek fogadása). A GDPR új jogokat biztosít az érintettek számára, mint például az adathordozhatóság joga és a törléshez való jog. Az adatvédelmi jogszabályok alapján már meglévő jogai, mint például az adatokhoz való hozzáféréshez joga és a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásának joga vagy az adatkezelés elleni tiltakozás joga továbbra is megmaradnak, ezeket Ön 2018. május 25-e után is gyakorolhatja.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: a Welding 2000 Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Harsona u 59.);

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.libri.hu) regisztrál.

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adatok védelme

A Welding 2000 Kft (Szolgáltató) betartja az adatok gyűjtését és használatát szabályozó nemzeti adatvédelmi törvényeket. Minden adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, törléssel vagy bármilyen egyéb, a személyes adattal kapcsolatos történést nyilvántartásban rögzítünk, a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Welding 2000 Kft a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalán leadott megrendelésből illetve üzletünkben történő személyes vásárlás alkalmával készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Ezután kerül törlésre, illetve megsemmisítésre. A szolgáltató az adatokat - az azonosításon kívül - legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra. Az adatokat a Szolgáltató addig tárolja, amíg az egyes szolgáltatásokhoz a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi.

A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben korábban regisztrált a honlapon, akkor az egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adataihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat. Az Ön által megadott személyes vagy elérhetőségi adatokat az adatbázisunkból kitörhetjük, ha Ön bennünket az info@welding2000.hu e-mail címen vagy 4031 Debrecen, Harsona u 59. postai címünkre elküldött írásos megkeresés útján erre vonatkozólag megkér. Az Ön adatait, elérhetőségeit 24-48 órán belül törölni fogjuk, amiről Ön írásos tájékoztatást kap.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

Regisztrációkor a felhasználók jelszavát salt-olt sha kódolással titkosítjuk. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok és személyes adatok az arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. (pl: A futárszolgálat, a rendelés kézhezvételéhez.). Ezen adatokat a Welding 2000 Kft kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén, találhatók meg. A Welding 2000 Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Welding 2000 Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Welding 2000 Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. A szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, hogy ezeket a fenyegetéseket kivédje. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Cégnév: Welding 2000 Kft
 • Székhely: 4031 Debrecen, Harsona u 59.
 • Weboldal: www.welding2000.hu
 • Adószám: 11551854-2-09
 • Elektronikus elérhetőség: info@welding2000.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 52 530 815

Adatfeldolgozásra jogosultak:

 • Cégünk szerverszolgáltatója.
 • Cégünk által alkalmazott könyvelő, valaminta megbízott könyvvizsgálója a pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok vonatkozásában.
 • Cégünk bankszámláját vezető pénzintézet a pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok vonatkozásában.
 • Magyar Posta a postázásra, szállításra vonatkozó adatok vonatkozásában, futárszolgáltatójaként a szállításra vonatkozó adatok vonatkozásában

Adattovábbítás harmadik fél irányába

A Honlapon előfordulnak harmadik fél weboldalait tartalmazó linkek. Ezek a link utalások azonban csak a látogatók böngészését könnyítik meg. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Az oldal használ még harmadik féltől követő kódokat is, amit a google-analytics szolgáltatás használ, Illetve a get site control másol még követő kódokat a felhasználó gépére, ami a szolgáltatás technikai működéséhez szükséges.

A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik.

A kapcsolódó oldalak adatkezelési szabályzatai:

A Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató - az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

Remarketing, cookie használat

Az oldal cookie-kat használ, amelyek szükségesek a megfelelő működéshez. Itt egy átmeneti session (munkafolyamat) azonosító szám kerül eltárolásra a látogató gépén. (Átmeneti cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészése végéig kerülnek csak tárolásra a cokkie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.) Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül rögzítésre. Az általunk az Ön számítógépébe behelyezett összes cookie-t eltávolíthatja a böngészője beállításával- Sok esetben elégséges lenyomni a ctrl+shift+del billentyű kombinációt.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

– Google Analytics
_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, hogy ennek alapján javítani tudjuk annak használhatóságát. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

– Facebook.com
datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépén, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

– accounts.google.com
GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépén, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

E-mail címek felhasználása

A szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az email címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását a megrendelések teljesítése szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mailküldésre.

Hírlevél szolgáltatás

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-145814/2018

A hírlevél szolgáltatásunkra nincs automatikus feliratkozás. Minden esetben a felhasználó jóváhagyása kell hozzá, melyet weboldalunk böngészése során tehet meg. Leiratkozni a hírlevélben szereplő leiratkozó linken tud, vagy kérhető a fent megadott elérhetőségeink valamelyikén.

A hírlevél küldő rendszer (a mailchimp) a felhasználó email címét kapja meg, de ennek indítását a felhasználó tudja csak kezdeményezni, automatikusan erre nem kerül sor.

A vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában a www.welding2000.hu rendszeren belül megengedett a regisztrált email címre hírlevél küldése akciókról, újdonságokról valamint technikai jellegű kérdéseinkről.

TÁJÉKOZTATÁS

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

iratkozzon fel hírlevelünkre

A hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Welding 2000 Kft elektronikus hírlevelet küldjön Önnek aktuális ajánlatairól, termékeiről, információiról. Egyúttal felhatalmazza a Welding 2000 Kft-t arra, hogy a megadott adatait a megjelölt célból bizalmasan kezelje, viszont azt harmadik félnek ki nem adhatja.

Bármilyen további adatkezeléssel kapcsolatos kérdése esetén forduljon hozzánk az info@welding2000.hu  e-mail címen vagy postai úton levélben, vagy kattintson ide.